Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 32

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II - Zasady kierowania przedszkolem

ROZDZIAŁ III - Organizacja przedszkola

ROZDZIAŁ IV - Zasady funkcjonowania przedszkola

ROZDZIAŁ V - Zakresy działania i kompetencji

ROZDZIAŁ VI - Obieg dokumentów

ROZDZIAŁ VII - Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg

i wniosków

ROZDZIAŁ VIII - Działalność kontrolna w przedszkolu

ROZDZIAŁ IX - Postanowienia końcowe

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej określa organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

 

Strukturę organizacyjną przedszkola,

Zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

 

§2

 

Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową Miasta, przy pomocy, której dyrektor wykonuje zadania przedszkola.

 

§3

 

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez MEN oraz Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

§4

 

Przedszkole mieści się w budynku przy ul. ks. L. Tunkla 96, 41-707 Ruda Śląska,

Tel./faks: 032 2439-710

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

§5

 

Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

 

 

§6

 

Kierownikiem Przedszkola jest dyrektor

Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych.

 

§7

 

Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

Organ prowadzący – Gmina Ruda Śląska

Organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

§8

 

W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy.

W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić pracownicy przedszkola oraz rodzice wychowanków.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

§9

 

1.Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

a/ Dyrektor

b/ Główna Księgowa

c/ Rada Pedagogiczna

d/ Pracownik administracji

e/ Pracownicy obsługi

2. Schemat organizacyjny przedszkola określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

§10

 

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa statut przedszkola oraz regulaminy wewnętrzne.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 600 - 1600.

 

§11

 

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

Praworządności,

Służebności wobec społeczeństwa,

Racjonalnego gospodarowania mieniem,

Jednoosobowego kierownictwa,

Kontroli wewnętrznej,

Podziału zadań pomiędzy personelem,

Wzajemnego współdziałania.

 

§12

 

Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania, którego są zobowiązani.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

§13

 

Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy

i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem Przedszkola. Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

 

§14

 

Dyrektor Przedszkola

 

Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola;

wydawanie zarządzeń w zakresie wynikającym z zakresu prawa,

wydawanie indywidualnych, szczegółowych poleceń dla pracowników przedszkola, dotyczących wykonywania zadań przedszkola,

wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

upoważnienie pracowników do wykonywania zadań dotyczących przedszkola w imieniu dyrektora,

wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,

przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w przedszkolu,

sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu,

prowadzenie rejestru zarządzeń, ewidencji dzieci,

prowadzenie ksiąg protokołów Rad Pedagogicznych oraz Rady Rodziców i zebrań z rodzicami.

 

§15

 

 

Nauczyciele

 

Podstawowe obowiązki nauczycieli:

1) nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego;

2) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

3) wykonywanie innych zadań dotyczących przedszkola, powierzonych przez dyrektora;

 

 

§16

 

Główny Księgowy

 

Podstawowe obowiązki głównej księgowej:

1) prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej placówki.

 

 

 

§17

Intendentka

 

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności:

1. zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,

2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kuchnią,

3. ewidencja materiałowa i magazynowa, inwentaryzacja, księgowa,

4. wykonywanie innych zadań dotyczących przedszkola, powierzonych przez

dyrektora na podstawie upoważnienia.

 

§18

 

Pracownicy obsługi

 

Do zadań ich należy w szczególności:

organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,

utrzymanie czystości w budynku przedszkola i w otoczeniu.

Wykonywanie następujących czynności opiekuńczo - obsługowych na rzecz dzieci:

Dbałość o racjonalne odżywianie dzieci.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

OBIEG DOKUMENTÓW

 

§19

 

Postępowanie kancelaryjne w przedszkolu określa Zarządzenie dyrektora wprowadzające instrukcję kancelaryjną opracowaną na podstawie wytycznych Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.

W przedszkolu stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

§20

 

Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości przedszkola.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA, PRZYJMOWANIA

I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

§21

 

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków.

Szczegółowy tryb ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określił dyrektor w drodze zarządzenia.

 

§22

 

Dyrektor przyjmuje interesantów również w sprawach skarg i wniosków na zasadach określonych w procedurze, o której mowa w §21.

Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.

 

§23

 

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.

 

§24

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w przedszkolu koordynuje dyrektor.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

 

§25

 

Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu działania, doboru środków i wykonania zadań przez przedszkole.

Celem kontroli jest w szczególności:

a/ zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do

doskonalenia działalności przedszkola,

b/ badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena

procesów gospodarczych,

c/ ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawstwa

mienia,

d/ ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za

nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,

e/ analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie

rekontroli oraz wykorzystywanie materiałów pokontrolnych dla doskonalenia

działalności pracowników kontrolowanych.

 

§26

 

System kontroli w przedszkolu obejmuje:

Kontrolę wewnętrzną,

Kontrolę zewnętrzną.

 

§27

 

Kontrolę wewnętrzną sprawuje dyrektor zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej.

 

 

 

§28

 

Kontrolę zewnętrzną w przedszkolu sprawują:

Wydziały i biura wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Zespoły powoływane doraźnie w zakresie ustalonym przez Prezydenta,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

Straż Pożarna,

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§29

 

Wszyscy pracownicy przedszkola w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczność i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

 

§30

 

Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie na zasadach określonych przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_organizacyjny.doc)regulamin_organizacyjny.doc[ ]53 kB2018-05-05 10:16

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information